Noorderweg 29, 1271 VK Huizen 06-212 70 086

Disclaimer


1. Gebruiksvoorwaarden

Schutte Vastgoedmanagenent B.V. (hierna: SVM B.V.) heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en aan haar klanten in het bijzonder. Deze en andere website(s) van de SVM BV wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld. De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

SVM heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. SVM garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. SVM wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door SVM worden gewijzigd zonder dat SVM hiertoe verplicht kan worden.Op de website kan, onder meer via zogenaamde 'links', worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door SVM niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. SVM wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

2. Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat een aantal elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van SVM en van derden rusten, zoals: tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de pagina's in het algemeen. Daarnaast geeft deze website toegang tot databases, die tegen aanzienlijke kosten zijn samengesteld. Om de belangen van SVM en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website: Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar deze website, mits naar de hoofdpagina www.SVMBV.nl wordt gelinkt. SVM behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van haar website. Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zodanig in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

3. Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

4. Privacy verklaring

Deze privacy verklaring bevat informatie over de verwerking van gegevens die door middel van deze website zijn verkregen.

Actief verstrekte informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen ten alle tijden vertrouwelijk door SVM worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met SVM worden verwerkt. Daarbij geldt dat SVM de gegevens van de gebruikers niet aan derden zal verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten In dergelijk gevallen zijn deze derden echter niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Passief verstrekte informatie

Indien een gebruiker gebruik maakt van het internet, stelt hij of zij, wellicht zonder dat hij of zij zich daarvan bewust is, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over hem of haar te verzamelen, zoals het 'IP-nummer' van de computer waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht. Met behulp van deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van websites (ook die van SVM) worden verbeterd. Voorzover SVM dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt.

'Cookies'

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover SVM dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om deze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Informatie-uitwisseling

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar SVM wordt verzonden is niet beveiligd tenzij anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Ga terug